Ús spearpunten

 • Organisaasje fan it kongres Fierder mei Frysk foar alle dosinten Frysk yn it fuortset ûnderwiis en harren direksjes.
 • Stimulearring fan it gebrûk fan standerttoetsen foar it mjitten fan learopbringsten Frysk (Frisia-toetsen) en publikaasje dêroer.
 • Artikels yn ús tydskrift oer ûntjouwing yn it skoalfak Frysk.
 • Meiwurking oan it Drongo-festival foar meartalichheid en minderheidstalen.
 • Advisearring oan oare seksjes, benammen fan minderheidstalen, om ús meiinoar sterk te meitsjen wêr’t nedich is.
 • Oerlis mei Steateleden fan de Provinsje Fryslân en oaren dy’t belutsen binne by ynfiering fan de nije wet-en regeljouwing.
 • (Nije) Leden entûsjast meitsje foar ús mienskiplik doel, it ûnderwiis yn it skoalfak Frysk.

Activiteiten

 • De organisatie van het congres Fierder mei Frysk.
 • Het stimuleren van het gebruik van standaardtoetsen om de leeropbrengsten van het Fries te meten en het publiceren daarover.
 • Artikelen over de ontwikkelingen bij het vak Fries in het tijdschrift.
 • Medewerking aan het Drongo-festival voor meertaligheid en minderheidstalen.
 • Advisering van andere secties van minderheidstalen om met elkaar sterker te staan.
 • Overleg met de Statenleden van de provincie Friesland en met anderen die betrokken zijn bij de invoering van nieuwe wet- en regelgeving.
 • (Nieuwe) Leden enthousiasmeren over het gemeenschappelijke doel, het onderwijs in het schoolvak Fries.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *