Babs Gezelle Meerburg, foarsitter
Annekin Faber, fise-foarsitter
Ans Wallinga, skriuwer
Tjeerd Kooistra, ponghâlder

Tafoege
Reitze Jonkman, redaksjelid LTM
Bonno van Dyk, fertsjintwurdiger HB