Category Archives: Archief

Archief: Onderwijscongres meertaligheid voor basis- en voortgezet onderwijs 22 april 2015

Op 22 april 2015 heeft een groot onderwijscongres voor het Friese basis- en voortgezet onderwijs in Drachten plaatsgevonden. Met workshops over Fries en Engels als vak- en voertaal, het nieuwe Evaluatiesysteem Fries en presentaties over recent onderzoek naar meertalig onderwijs en nog meer actuele zaken. Zo werd de nieuwe webstek van het Evaluatiesysteem Fries, genaamd ‘Grip’ (http://www.grip.frl) opengesteld. Grip zal verder worden uitgewerkt tot het Friese leerlingvolgsysteem van en voor de scholen. Op de stek worden de nieuwe producten gepresenteerd die

Aktiviteiten/ús spearpunten

Organisaasje fan it kongres Fierder mei Frysk foar alle dosinten Frysk yn it fuortset ûnderwiis en harren direksjes. Stimulearring fan it gebrûk fan standerttoetsen foar it mjitten fan learopbringsten Frysk (Frisia-toetsen) en publikaasjes dêroer. Artikels yn ús tydskrift oer ûntjouwingen yn it skoalfak Frysk. Meiwurking oan it Drongo-festival foar meartalichheid en minderheidstalen. Advisearring oan oare seksjes, benammen fan minderheidstalen, om ús meiinoar sterk te meitsje wêr’t it nedich is. Oerlis mei steateleden fan de Provinsje Fryslân en oaren dy’t belutsen