Archief: Onderwijscongres meertaligheid voor basis- en voortgezet onderwijs 22 april 2015

Op 22 april 2015 heeft een groot onderwijscongres voor het Friese basis- en voortgezet onderwijs in Drachten plaatsgevonden. Met workshops over Fries en Engels als vak- en voertaal, het nieuwe Evaluatiesysteem Fries en presentaties over recent onderzoek naar meertalig onderwijs en nog meer actuele zaken.

Zo werd de nieuwe webstek van het Evaluatiesysteem Fries, genaamd ‘Grip’ (http://www.grip.frl) opengesteld. Grip zal verder worden uitgewerkt tot het Friese leerlingvolgsysteem van en voor de scholen. Op de stek worden de nieuwe producten gepresenteerd die het gelijknamige project van de consortiumpartners afûk, cedin en de lectoraten Fries & Meertaligheid (NHL-Stenden) en Taalgebruik (NHL) voortbrengt. Zoals de naam al aangeeft, probeert het systeem ‘grip’ te krijgen op het aanbod, de beheersingsdoelen en de leerontwikkeling bij Fries. Het systeem biedt verschillende instrumenten om de leerontwikkeling van kinderen te volgen. Het bestaat uit een observatie-instrumentarium (rubrics) voor mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, de methode-onafhankelijke taalkennistoets Frisia (à la Anglia voor Engels), leesbegripstoetsen en methodegebonden taaltoetsen. De beoordeling wordt voor alle onderdelen in termen van het Europees referentiekader (ERK) uitgedrukt.

Ontwikkeling
In 2013 is er een begin gemaakt met het ontwikkelen van onderdelen van een evaluatiesysteem Fries.
Om er zeker van te zijn dat het ontwikkelde systeem goed aansluit bij de behoefte van het onderwijs werken leerkrachten en docenten uit primair en voortgezet onderwijs in Fryslân mee aan de ontwikkeling van de verschillende instrumenten. In juni 2014 heeft de Provincie Fryslân haar steun toegezegd aan het ontwikkelen van dit systeem. Uitgangspunt van Grip is dat scholen voor primair en voortgezet onderwijs in Fryslân vanaf 2016 gebruik kunnen maken van verschillende instrumenten om de taalontwikkeling van hun leerlingen te volgen.

Reitze Jonkman